Prijzen en vergoedingen

Op deze pagina geven we u meer informatie over de prijzen en vergoedingen in ons ziekenhuis.

Ik wil informatie over:


Video Nederlandse Zorgautoriteit: Het betalen van ziekenhuiszorg

Wilt u weten hoe de kosten van de zorg tot stand komen? Bekijk dan onderstaande video van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Een verwijzing of verwijsbrief noodzakelijk

Als u wilt dat de zorg in het ziekenhuis (specialistische zorg) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, uw arts uit een ander ziekenhuis of uw verloskundige. Zonder deze verwijzing kan het ziekenhuis de factuur niet naar uw zorgverzekeraar sturen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Een uitzondering is gemaakt voor zorg op de Spoedeisende Hulp. Het ligt voor de hand dat als u met deze zorg te maken krijgt, een bezoek aan uw huisarts, arts of verloskundige, niet mogelijk is.

Heeft u geen verwijzing?

Heeft u geen geldige verwijzing, dan worden de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u toch geholpen worden, dan kunt u een afspraak maken onder voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u dat u de rekening voor de geleverde zorg zelf betaalt. Lees meer over dit onderwerp in de patiëntenfolder U heeft geen verwijzing van huisarts, verloskundige of medisch specialist.

Verwijzing vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u deze niet bij u op het moment dat u op de polikliniek in het ziekenhuis komt? Dan kunnen wij u toch helpen, onder voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u dat u binnen 14 dagen de verwijsbrief alsnog aan het Catharina Ziekenhuis toestuurt. Doet u dat niet, dan betaalt u zelf de rekening voor de geleverde zorg.

De vergoeding van mijn zorg

De zorg die het ziekenhuis levert wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar, maar niet altijd.

 • Zorg die in de basisverzekering zit (medisch noodzakelijk zorg) wordt altijd vergoed.
 • Zorg die niet in de basisverzekering zit (niet medisch noodzakelijke zorg):
  • Aanvullende verzekering: afhankelijk van het soort polis dat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar, worden de kosten geheel of deels vergoed of moet u het zelf betalen.
  • Niet verzekerde zorg: deze kosten betaalt u zelf.

Nabetaling eigen risico

Het kan voorkomen dat uw behandeling in het ene jaar start en in het volgende jaar eindigt. U bent bijvoorbeeld in 2019 voor de eerste keer in het ziekenhuis geweest voor een onderzoek en komt in 2020 voor de uiteindelijke behandeling. Het kan dan voorkomen dat er voor u meerdere DBC’s worden geopend, zowel in 2019 en in 2020.

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Hierbinnen valt alles wat nodig is om uw aandoening te diagnosticeren en behandelen. Omdat een DBC maximaal 90 dagen open staat, kan het zijn dat er voor uw behandeling een tweede DBC geopend moet worden. Hierdoor wordt uw eigen risico van 2019 en 2020 verrekend. De startdatum van een (vervolg-) DBC is namelijk bepalend voor de factuur en het eigen risico.

Voor veel patiënten/verzekerden kan het verwarring wekken als plotseling het eigen risico van voorgaande jaren in rekening wordt gebracht. Er wordt dan gesproken van een naheffing of nabetaling.

Naar wie gaat de rekening?

De rekening voor zorg die binnen de basisverzekering valt, stuurt het ziekenhuis rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan het eigen risico. Betreft de rekening kosten voor zorg die niet in de basisverzekering valt? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening naar u. Krijgt u zelf de rekening en bent u aanvullend verzekerd? Of wilt u weten wat het kost en/of wat door de zorgverzekeraar vergoed wordt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Privacyverklaring

Mocht u niet willen dat de verrichtingen en/of de indicatie voor geneesmiddelen op de factuur vermeld wordt kunt u een privacyverklaring tekenen. Dit moet aangevraagd worden tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek. Deze verklaring moet zowel door de behandelend arts als door u getekend worden. De zorgverzekeraar kan deze getekende verklaring opvragen bij het ziekenhuis waar u behandeld wordt.

Niet basisverzekerde zorg in het Catharina Ziekenhuis

Zorg zonder medische noodzaak betaalt u mogelijk zelf. Bent u aanvullend verzekerd? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Veel voorkomende zorg die niet onder de basisverzekering valt:

 • Besnijdenis
 • Sterilisatie man/vrouw
 • Hersteloperatie sterilisatie man/vrouw
 • Ooglidcorrectie

Let op: deze lijst is niet uitputtend en bevat enkel de veelvoorkomende behandelingen.

eHealth-consult (consult op afstand)

Door gewijzigde wet- en regelgeving kunnen sinds 2020 alle vormen van eHealth-consulten leiden tot een declaratie bij de zorgverzekeraar.  Onder de eHealth-consulten verstaan wij de (digitale) consulten op afstand, zoals het telefonisch consult, e-consult (bericht aan de zorgverlener via het patiënten portaal), of een consult via videoverbinding tussen patiënt en arts (assistent), physician assistant of verpleegkundig specialist.

Deze vormen van eHealth doen een beroep op het eigen risico. Dat betekent dat het mogelijk is dat een email consult waarvoor je tot januari 2021 geen rekening kreeg, nu wel gedeclareerd wordt.

Let op: de kosten van eHealth consulten zijn hetzelfde als dat van een regulier polikliniekbezoek in het ziekenhuis.

Wilt u weten of een gepland eHealth-consult in rekening wordt gebracht bij uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de polikliniek waar u in behandeling bent. De telefoonnummers van onze poliklinieken vindt u op de pagina Contact.

Heeft u een budgetpolis?

Sommige zorgverzekeraars hebben een ‘budgetpolis’. Als u een budgetpolis heeft afgesloten, moet u waarschijnlijk voor zorg uit de basisverzekering een deel zelf betalen. De budgetpolis is namelijk een specifieke polis waarvoor de zorgverzekeraar en het ziekenhuis geen contract hebben.

Als u een budgetpolis heeft, brengen wij de factuur bij u in rekening. U dient dan zelf de factuur in bij uw verzekeraar en u blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van het volledige bedrag aan het ziekenhuis. Voor meer vragen over uw polis kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico. Heeft u een vrijwillig hoger eigen risico gekozen in uw zorgverzekering, dan betaalt u een groter deel van de rekening zelf. Het verplicht eigen risico geldt niet voor zorg uit de aanvullende verzekering en niet voor verloskundige zorg.

Betalingsvoorwaarden

Een factuur betalen? Bekijk de betalingsvoorwaarden van het Catharina Ziekenhuis. Deze voorwaarden geven in detail aan op welke wijze betaald moet worden.

Betalingsregeling

Heeft u problemen met betalen? Het Catharina Ziekenhuis biedt patiënten met (grote) financiële problemen de mogelijkheid tot een betalingsregeling. Bij een betalingsregeling heeft u een langere tijd om de verschuldigde kosten te betalen.

Het Catharina Ziekenhuis heeft de betalingsregelingen uitbesteed aan NDA Collect. Medewerkers van NDA Collect bekijken per situatie wat de mogelijkheden zijn en of een regeling noodzakelijk is. Betalingsregelingen gaan altijd in overleg met u.

Vragen?

Heeft u vragen over uw polisvoorwaarden en de vergoeding van de behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering


Vragen over een factuur of betalingsregeling

Bekijk de veelgestelde vragen over prijzen en vergoedingen op deze pagina.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de debiteurenadministratie van het Catharina Ziekenhuis:

Debiteurenadministratie 040 - 239 89 43 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur)

Voor informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen, kan een patiënt het best terecht bij zijn zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering


Prijzen Catharina Ziekenhuis

Tarievenlijst Passanten 2021 - Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2021


Prijzen fysiotherapeut en diëtist

De afdelingen Fysiotherapie en Diëtetiek geven zorg tijdens de ziekenhuisopname. Ook als u weer naar huis gaat kunt u deze zorg blijven ontvangen. Dit heeft invloed op de prijzen: deze zorg wordt apart in rekening gebracht, naast de rekening voor de behandeling. De prijs van deze zorg na uw opname is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Contracten zorgverzekeraars


Laatste update: 23 dec 2020

Contracten zorgverzekeraars 2021

Normaal gesproken voeren we als ziekenhuis jaarlijks (in het najaar) gesprekken met de zorgverzekeraars om afspraken te maken over verzekerde zorg in het nieuwe jaar. In verband met corona en hiermee gepaarde onzekerheden, zijn de onderhandelingen voor 2021 tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars landelijk gevoerd.

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben in december 2020 gezamenlijke afspraken gemaakt over het vangnet voor de ziekenhuiszorg in 2021.

Voor wat betreft de zorgverzekeraars waar ons ziekenhuis meerjarenafspraken voor heeft, lopen deze contracten gewoon door. Met de andere zorgverzekeraars moet de afspraak voor 2021 nog worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met het landelijke vangnet. Die afspraken zullen op korte termijn rondkomen, zo is de verwachting. Hierdoor is toegang tot goede zorg - ook in 2021 - voor bijna alle patiënten verzekerd.

Bijna alle patiënten, want alleen met zorgverzekeraar EUcare is geen overeenstemming bereikt over de compensatieregeling COVID-19. Dat betekent dat als u een polis heeft bij EUcare, mogelijk niet alle planbare ziekenhuiszorg wordt vergoed. Alleen spoedzorg.

Contracten zorgverzekeraars 2020

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2020 contracten afgesloten met meerdere zorgverzekeraars. Met de andere zorgverzekeraars worden nog gesprekken gevoerd. Afhankelijk van de verzekeringspolis (die u heeft of gaat afsluiten per 1 januari 2020) heeft u recht op een vergoeding.
Heeft u vragen over de vergoeding van uw ziekenhuisbehandeling, neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars met wie het Catharina Ziekenhuis een contract heeft afgesloten voor minimaal de zorg in de basisverzekering, zijn:

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020

Achmea

Aevitae

Avéro Achmea

De Friesland Zorgverzekeraar

FBTO

IAK

Interpolis

OZF Achmea

Pro Life

ZieZo

Zilveren Kruis

CZ

CZ

CZdirect (label van CZ)

Nationale-Nederlanden

OHRA

Menzis

Anderzorg

Hema

Menzis

PMA

DSW-Stad Holland

DSW

inTwente

Stad Holland

Coöperatie VGZ

Aevitae (VGZ)

Bewuzt

IZA

IZZ Zorgverzekeraar (VGZ)

Univé

ZEKUR

VGZ

UMC

United Consumers / VGZ

ASR Ziektekostenverzekeringen

Aevitae

De Amersfoortse

Ditzo

IptiQ - Caresq

Promovendum

National Academic

Besured

ONVZ

ONVZ

PNOzorg

VvAA

Zorg en Zekerheid

AZVZ

Zorg en Zekerheid

ENO

Salland

Zorgdirect


Budgetpolissen 2020

Het Catharina Ziekenhuis is in 2020 gecontracteerd voor bijna alle budgetpolissen.
Steeds meer verzekeraars bieden zogenaamde budgetpolissen aan. Deze polissen zijn goedkoper dan de natura- en restitutiepolissen en herkent u onder andere aan toevoegingen als ‘bewust’, ‘selectief’, ‘budget’. Als budgetpolishouder kunt u voor de geplande zorg terecht in een beperkt aantal ziekenhuizen. Vindt uw behandeling plaats in een voor de budgetpolis niet-gecontracteerd ziekenhuis dan bent u, naast uw eigen risico, een extra eigen bijdrage verschuldigd.

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2020 met de volgende budgetpolissen een contract. Daar waar we nog geen contract hebben, zijn we in gesprek.

Budgetpolissen

Contract 2020

Zilveren Kruis Basis Budget

 

Zilveren Kruis Internetbasis budget

  

Zilveren Kruis Basis Budget (ABN/RABO)

  

ZieZo Selectief Zilveren Kruis

  

Aevitae Zorgplan Selectief

  

IAK Zorg Plan Selectief

  

Zekur

  

Heeft u vragen over uw budgetpolis? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.


Contracten zorgverzekeraars 2019

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2019 contracten afgesloten met meerdere zorgverzekeraars. Met de andere zorgverzekeraars worden nog gesprekken gevoerd. Afhankelijk van de verzekeringspolis (die u heeft of gaat afsluiten per 1 januari 2019) heeft u recht op een vergoeding.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw ziekenhuisbehandeling, neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars met wie het Catharina Ziekenhuis een contract heeft afgesloten voor minimaal de zorg in de basisverzekering, zijn:

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2019

Achmea

Aevitae

Avéro Achmea

De Friesland Zorgverzekeraar

FBTO

IAK

Interpolis

OZF Achmea

Pro Life

ZieZo

Zilveren Kruis

ASR Ziektekostenverzekeringen

Aevitae

De Amersfoortse

Ditzo

CZ

CZ

CZdirect (label van CZ)

IZZ Zorgverzekeraar (CZ)

Nationale-Nederlanden

OHRA

IptiQ - Caresq

Promovendum

National Academic

Besured

Menzis

Anderzorg

Hema

Menzis

PMA

ONVZ

ONVZ

PNOzorg

VvAA

Zorg en Zekerheid

AZVZ

Zorg en Zekerheid

ENO

Salland

Zorgdirect

DSW-Stad Holland

DSW

inTwente

Stad Holland

Coöperatie VGZ

Aevitae (VGZ)

Bewuzt

IZA

IZZ Zorgverzekeraar (VGZ)

Univé

ZEKUR

VGZ

UMC

United Consumers / VGZ


Budgetpolissen 2019

Het Catharina Ziekenhuis is in 2019 gecontracteerd voor bijna alle budgetpolissen.

Steeds meer verzekeraars bieden zogenaamde budgetpolissen aan. Deze polissen zijn goedkoper dan de natura- en restitutiepolissen en herkent u onder andere aan toevoegingen als ‘bewust’, ‘selectief’, ‘budget’. Als budgetpolishouder kunt u voor de geplande zorg terecht in een beperkt aantal ziekenhuizen. Vindt uw behandeling plaats in een voor de budgetpolis niet-gecontracteerd ziekenhuis dan bent u, naast uw eigen risico, een extra eigen bijdrage verschuldigd.

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2019 met de volgende budgetpolissen een contract.

Zilveren Kruis Basis Budget ✔ 
Zilveren Kruis Internetbasis budget ✔ 
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN/RABO) ✔ 
ZieZo Selectief Zilveren Kruis ✔ 
Aevitae Zorgplan Selectief ✔ 
IAK Zorg Plan Selectief ✔ 
Zekur ✔ 

 Heeft u vragen over uw budgetpolis? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.


Contracten zorgverzekeraars 2018

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van de verzekeringspolis (die u heeft of gaat afsluiten per 1 januari 2018) heeft u recht op een vergoeding.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw ziekenhuisbehandeling, neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars met wie het Catharina Ziekenhuis een contract heeft afgesloten voor minimaal de zorg in de basisverzekering, zijn:

https://www.zorgverzekering.net/overzicht-zorgverzekeraars/Gecontracteerde zorgverzekeraars 2018
Aevitae (ASR Verzekeringen)
Aevitae (VGZ)
Aevitae-Avéro *
Aevitae-Avéro VPZ
Aevitae-De Goudse
Agis Zorgverzekeringen
Anderzorg
A.S.R.
Avéro Achmea Zorgverzekeringen *
AZVZ
Besured
Beter Dichtbij
Bewuzt (VGZ)
Caresco (VGZ)
CZ
CZ direct
De Amersfoortse Verzekeringen
De Friesland
De Goudse (Caresco Cares)
Delta Lloyd
Ditzo
DSW Zorgverzekeraar
Eno
FBTO Zorgverzekeringen
HEMA Zorgverzekering
HollandZorg
IAK (voor ASR Verzekeringen)
IAK (voor Avéro) *
Ik! Zorgverzekering
Interpolis Zorgverzekeringen
inTwente
IZA
IZA Cura
IZA VNG Gemeenten
IZZ
Kiemer (De Friesland)
Menzis
National Academic (voor VGZ)
Nationale Nederlanden
Nedasco
OHRA
ONVZ Zorgverzekeraar
OZF Achmea Zorgverzekeringen
Plus Zorgverzekering
PMA Zorgverzekering
PNOzorg
Pro Life Zorgverzekeringen
Promovendum
Salland Verzekeringen
Stad Holland Zorgverzekeraar
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
UMC Zorgverzekering
United Consumers (VGZ)
Univé
VGZ
VvAA Zorgverzekeraar
ZEKUR (Univé)
ZieZo*
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen *
Zorg direct
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar
Zorgzaam Verzekerd

* Deze zorgverzekeringen hebben een budgetpolis. Als u een budgetpolis heeft kan het zijn dat u voor zorg uit de basisverzekering een eigen bijdrage verschuldigd bent. Zie 'budgetpolissen' verder op deze pagina.


Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.


Budgetpolissen 2018

Kijkt u bij het kiezen van uw verzekeringspolis goed of de maatschappij ook uitkeert als u uw medische zorg in het Catharina Ziekenhuis laat uitvoeren. Steeds meer verzekeraars bieden zogenaamde budgetpolissen aan. Deze polissen zijn goedkoper dan de natura- en restitutiepolissen en herkent u onder andere aan toevoegingen als ‘bewust’, ‘selectief’, ‘budget’. Het Catharina Ziekenhuis heeft niet met alle budgetpolissen een contract en dan bent u, naast uw eigen risico, een extra eigen bijdrage verschuldigd. Heeft u hier vragen over? Neem dan, voordat u een afspraak maakt in ons ziekenhuis, contact op met uw zorgverzekeraar.

Budgetpolissenklantenservice zorgverzekeraar
Zilveren Kruis Basis Budget ** 071 - 75 10 052
>Zilveren Kruis Internetbasispolis ** 071 - 75 10 051
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN/RABO) ** 071 - 75 10 051
ZieZo Selectief Zilveren Kruis** 071 - 75 10 051
Turien & Co Zorgplan Selectief ** 072 - 51 81 240
Aevitae Zorgplan Selectief ** 0900 - 36 93 333
IAK Zorgplan Selectief ** 040 - 26 11 888

** Indien u voor planbare zorg naar het Catharina Ziekenhuis komt, dan bent u met deze polis een eigen bijdrage aan uw zorgverzekeraar verschuldigd. Heeft u hierover vragen? Neem dan voordat u een afspraak maakt in ons ziekenhuis contact op met uw zorgverzekeraar.


Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.


Veelgestelde vragen

   1. Ik begrijp de factuur niet. Kunt u de factuur verder toelichten?
   2. Telefonisch consult in coronatijd
   3. Mijn zorgverzekeraar verrekent een eigen risico van één of twee jaar geleden. Waarom stuurt het Catharina Ziekenhuis de factuur zo laat naar mijn zorgverzekeraar?
   4. De datum die op de factuur staat klopt niet. Ik ben toen niet in het ziekenhuis geweest. Hoe kan dat?
   5. Het bedrag dat ik moet betalen is hoog in verhouding met de tijd die ik bij de arts op consult ben geweest. Hoe komt dat?
   6. Kunt u me vooraf vertellen wat mijn behandeling gaat kosten?
   7. Met de reactie van de Debiteurenadministratie ben ik het niet eens. Ik wil officieel een klacht indienen. Waar kan ik dat doen?
   8. Ik verblijf in Nederland zonder een Nederlandse verblijfsstatus en heb geen zorgverzekering. Kan ik terecht in het Catharina Ziekenhuis?
   9. Krijg ik de factuur zelf of gaat deze naar de zorgverzekeraar?
   10. Bij de start van mijn behandeling had ik een andere zorgverzekeraar. Ik ben in de tussentijd overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Wie krijgt de factuur?
   11. Wanneer is een nieuwe verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk?
   12. Wat gebeurt er met het eigen risico als een behandeling doorgaat in het volgende jaar?
   13. Ik ben in het buitenland verzekerd voor ziektekosten, maar wil behandeld worden in het Catharina Ziekenhuis. Hoe regel ik dat?
    I am insured for healthcare abroad, but I want to be treated in the Catharina Hospital. How can I arrange that?

1. Ik begrijp de factuur niet. Kunt u de factuur verder toelichten?

Hieronder ziet u een voorbeeldfactuur. Dit is een factuur die landelijk is opgesteld. Ook het Catharina Ziekenhuis gebruikt dit sjabloon. De twee meest voorkomende vragen zijn toegelicht.

In het kostendeel van de nota zitten de kosten voor het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor apparatuur, onderhoud of schoonmaak.

   klik op de afbeelding voor een vergroting.

2. Kosten van een telefonisch consult

Momenteel melden veel patiënten zich met vragen over hun factuur van de geleverde zorg in de coronatijd. Veel ziekenhuiszorg is vanwege het coronavirus uitgesteld of heeft op een andere manier plaats gevonden.  Afspraken op afstand tijdens corona (belconsult) In verband met het coronavirus kan uw specialist voorstellen om een afspraak niet op de polikliniek te laten plaats vinden, maar telefonisch.  De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de voorwaarden voor belconsult tijdens de coronatijd versoepeld. Waar een dergelijk belconsult normaal alleen geldt ter vervanging van een herhaalafspraak, mag dit tijdens de looptijd van deze versoepeling ook ter vervanging van een eerste consult.

Kosten
De kosten voor belconsult zijn gelijk aan de kosten van een polikliniekbezoek en kunnen ten koste gaan van uw eigen risico (dit geldt niet voor patiënten tot 18 jaar). Een belconsult staat op de factuur met de codeomschrijving:
190162 - Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.

Eigen risico
Door uitgestelde zorg kan het voorkomen dat voor dezelfde zorgvraag uw eigen risico van 2019 en 2020 wordt aangesproken.

3. Mijn zorgverzekeraar verrekent een eigen risico van één of twee jaar geleden. Waarom stuurt het Catharina Ziekenhuis de factuur zo laat naar mijn zorgverzekeraar?

Sommige DBC’s staan kort open, maar voor andere geldt dat deze 12 maanden open moeten blijven staan. Pas nadat de DBC afgesloten is kan de factuur verstuurd worden. Deze termijn is landelijk bepaald. Daarnaast kan er vertraging optreden in het traject van de jaarlijkse prijsafspraken die het ziekenhuis met de zorgverzekeraars maakt.

Een rekening mag tot twee jaar na dato worden verstuurd, dit kan betekenen dat uw eigen risico van de zorgverzekering na twee jaar nog kan worden aangesproken.


4. De datum die op de factuur staat klopt niet. Ik ben toen niet in het ziekenhuis geweest. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat deze datum niet overeenkomt met de dag dat u in het ziekenhuis bent geweest. Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) worden automatisch afgesloten en bij vervolgtrajecten weer automatisch geopend. De datum die op de factuur staat is de openingsdatum van de DBC. Het is ook mogelijk dat de datum op de factuur, de datum is van een eerste onderzoek en u pas later bij de medisch specialist bent geweest.


5. Het bedrag dat ik moet betalen is hoog in verhouding met de tijd die ik bij de arts op consult ben geweest. Hoe komt dat?

De prijs voor een zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde prijs. Dat betekent dat deze prijs niet in verhouding hoeft te staan tot de aan u geleverde inspanning en de tijd. Het kan zijn dat bij u meer of minder onderzoek/ behandeling heeft plaatsgevonden dan gemiddeld.


6. Kunt u me vooraf vertellen wat mijn behandeling gaat kosten?

Het is niet exact aan te geven wat een behandeling gaat kosten, omdat vooraf niet bekend is hoe een behandeltraject eruit gaat zien. Pas achteraf kan dit bepaald worden op basis van de verleende zorg. In sommige gevallen kan een prijsindicatie worden gegeven, als een medisch specialist een diagnose heeft gesteld. Neem daarvoor contact op met de Debiteurenadministratie van het Catharina Ziekenhuis:

 • telefoonnummer 040 - 239 89 43
 • bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur

7. Met de reactie van de Debiteurenadministratie ben ik het niet eens. Ik wil officieel een klacht indienen. Waar kan ik dat doen?

Wij vinden het vervelend dat het niet lukt er samen uit te komen. Uiteraard kunt u een klacht indienen. Neem daarvoor contact op met het Bureau Patiëntenbelangen van het Catharina Ziekenhuis.


8. Ik verblijf in Nederland zonder een Nederlandse verblijfsstatus en heb geen zorgverzekering. Kan ik terecht in het Catharina Ziekenhuis?

Het Zorginstituut Nederland heeft hiervoor een select aantal ziekenhuizen gecontracteerd. In deze regio is dat het Máxima Medisch Centrum. Als dit ziekenhuis u naar het Catharina Ziekenhuis verwijst, dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland. U kunt ook contact opnemen met de organisatie Vluchtelingen in de knel.


9. Krijg ik de factuur zelf of gaat deze naar de zorgverzekeraar?

De rekening voor zorg die binnen de basisverzekering valt, stuurt het ziekenhuis rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan het eigen risico. Betreft de rekening kosten voor zorg die niet in de basisverzekering valt? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening naar u. Krijgt u zelf de rekening en bent u aanvullend verzekerd of wilt u weten wat het kost en/of wat door de zorgverzekeraar vergoed wordt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie bij Prijzen en vergoedingen.


10. Bij de start van mijn behandeling had ik een andere zorgverzekeraar. Ik ben in de tussentijd overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Wie krijgt de factuur?

De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van een behandeling, ontvangt de factuur. Krijgt uw behandeling een vervolg terwijl u inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Dan ontvangt uw nieuwe zorgverzekeraar de factuur.

Let op: deze data worden automatisch berekend in het Ziekenhuis Informatie Systeem op basis van wet- en regelgeving.

Als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar omdat deze bepaalde zorg wel vergoed, is het belangrijk om dit vooraf goed af te stemmen op de polikliniek in het ziekenhuis. De polikliniekmedewerker van het ziekenhuis kan u nader informeren over uw individuele situatie.


11. Wanneer is een nieuwe verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk?

U moet voor iedere nieuwe zorgvraag een verwijzing hebben. In de regel kunt u er vanuit gaan dat u als u langer dan anderhalf jaar niet meer bij hetzelfde specialisme bent geweest, u een nieuwe verwijsbrief moet halen bij de huisarts. Volgens de zorgverzekeringswet is het verplicht om bij een nieuw regulier zorgtraject de verwijsgegevens in te vullen. Als u geen verwijsbrief heeft is de kans groot dat u de rekening zelf krijgt en moet betalen. Is er geen verwijzing en is de rekening naar uw zorgverzekeraar gestuurd, dan zal deze de rekening doorsturen naar u en moet u deze zelf betalen.


12. Wat gebeurt er met het eigen risico als een behandeling doorgaat in het volgende jaar?

Een behandeling wordt gestart met een DBC-code. De overheid heeft bepaald dat het tarief van de DBC wordt toegekend aan het jaar waarin de DBC is gestart. Zorgtrajecten duren niet even lang, landelijk is de doorlooptijd bepaald. Het is waarschijnlijk dat uw zorgvraag in meerdere trajecten wordt vastgelegd. Als uw zorgvraag meerdere jaren duurt, dan zult u jaarlijks uw verplicht eigen risico aan uw verzekeraar moeten betalen.

13. Ik ben in het buitenland verzekerd voor ziektekosten, maar wil behandeld worden in het Catharina Ziekenhuis. Hoe regel ik dat?

Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren of uw verzekeraar de behandeling in het Catharina Ziekenhuis zal vergoeden. U krijgt van uw zorgverzekeraar formulieren die u moet invullen voordat een behandeling kan worden gestart.

De rekening
Met een European Health Insurance Card (EHIC) heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (voor meer informatie zie www.ehic.nl). Als u een EHIC heeft kan het ziekenhuis de rekening via Zilveren Kruis Buitenland indienen. Als u geen EHIC heeft, dan wordt u in het ziekenhuis als onverzekerde patiënt behandeld. Dit houdt in dat u de rekening in eerste instantie zelf dient te betalen. Deze kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen.

I am insured for healthcare abroad, but I want to be treated in the Catharina Hospital. How can I arrange that?

You should always contact your insurer first, to inform whether your insurer will pay for your treatment in the Catharina Hospital. You will receive forms from your insurer to fill in before your treatment can take place.

The invoice
With the European Health Insurance Card (EHIC), you have rights for essential medical care during a temporary stay abroad (find more information: www.ehic.nl). If you have an EHIC, Catharina Hospital can submit the invoice via ‘Zilveren Kruis abroad’. If you don’t have an EHIC, you will be treated in the hospital as an uninsured patient. This means that you will have to pay the invoice yourself and then you can submit your declaration to your healthcare insurer.